+100%-

Quyền và Quyền lợi của Quý vị trong các Dịch vụ Khuyết tật

Về các Nguồn Tài liệu

Người Việt bị khuyết tật gặp nhiều khó khăn hơn để tiếp cận các dịch vụ. Những sự khác biệt trong việc hiểu, truy cập, và có sẵn các thông tin phù hợp về văn hoá kết hợp với sự phức tạp của hệ thống, và các trải nghiệm khác nhau về dịch vụ khuyết tật cả ở Úc và ở nước ngoài, đều góp phần gây trở ngại cho việc tiếp cận dịch vụ, và thiếu tin tưởng vào dịch vụ.

Việc NDIS được đưa vào thực hiện đã tạo nên nhu cầu tìm hiểu tiền trợ cấp, lập kế hoạch lâu dài, và mở rộng sự lựa chọn trên thị trường, điều này đã góp phần gây ra các trở ngại mà người Việt bị khuyết tật gặp phải.

Có khoảng trống giữa thông tin được cung cấp bằng tiếng Việt, và kiến thức cần có để tìm hiểu về khuyết tật và các hệ thống liên quan một cách tự tin và có kết quả tốt. Một trong những khoảng trống này là thông tin về quyền và quyền lợi mà người khuyết tật có được ở Úc.

Lấp khoảng trống về sự hiểu biết là hết sức quan trọng đối với sự thành công của người Việt bị khuyết tật, và các gia đình để sử dụng các hỗ trợ khuyết tật được thành công.

Các nguồn tài liệu nhằm mục đích hỗ trợ người Việt bị khuyết tật và người hỗ trợ cho họ có thể:

 • Nêu rõ quyền và quyền lợi của họ
 • Giải thích và cung cấp bằng chứng cho các mục tiêu hỗ trợ và nhu cầu hỗ trợ trong các cuộc họp lập kế hoạch NDIS.
 • Thương lượng thoả thuận dịch vụ và các điều kiện với các cơ quan cung cấp hỗ trợ.
 • Đảm bảo các nhân viên hỗ trợ luôn làm việc hướng tới mục tiêu, mong ước, và nguyện vọng của người khuyết tật.

Có các nguồn tài liệu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Tài liệu này nằm trong dự án được Victorian Multicultural Commission, Mary Mackillop Today, và State Trustees tài trợ. Nhóm dự án ghi nhận, với lòng biết ơn, sự hỗ trợ, cũng như sự đóng góp hào phóng của các thành viên trong nhóm đồng thiết kế và nhóm trọng điểm, the University of Melbourne, the City of Brimbank, Extended Families và National Ethnic Disability Association.

Tất cả Brochures
Hoạch định NDIS Brochure
Điều phối Hỗ trợ Brochure
Nhân viên Hỗ trợ Brochure
Trị liệu Tâm lý Brochure
Trị liệu Phục hồi Chức năng Brochure
Trị liệu Ngôn ngữ Brochure
Chuyên viên Vật lý Trị liệu Brochure

Your Rights and Entitlements in Disability Services

About the Resources

Vietnamese people with disability experience greater difficulty accessing services. Differences in understanding, accessibility, and availability of culturally appropriate information combined with the complexity of the system, and varying experiences of disability services both in Australia and internationally contribute to barriers to access, and lack of confidence in services.

The introduction of the NDIS, which creates the need to navigate funding, long-term planning, and widening marketplace choice, has contributed to the barriers experienced by Vietnamese people with disability.

There is a gap between information provided in Vietnamese, and the knowledge that is required to navigate disability and related systems confidently and with good outcomes. One of these gaps is in the information about the rights and entitlements that people with disability have in Australia.

Filling the gap in understanding is crucial to the success of Vietnamese people with disability, and families utilising disability supports successfully.

The resources aim to support Vietnamese people with disability and their supporters to:

 • Articulate their rights and entitlements
 • Justify, and provide evidence to support goals and support needs in NDIS planning meetings
 • Negotiate service agreements and conditions with support providers
 • Ensure that support professionals are always working towards the goals, wishes, and desires of the person with disability

The resources are available in both Vietnamese and English.

This resource is part of a project funded by the Victorian Multicultural Commission, Mary Mackillop Today, and the State Trustees. The project team gratefully acknowledges their support, as well as the generous contributions of the co-design and focus group participants, the University of Melbourne, the City of Brimbank, Extended Families and National Ethnic Disability Association.

All Brochures
NDIS Planning Brochure
Support Coordination Brochure
Support Workers Brochure
Psychology Brochure
Occupational Therapy Brochure
Speech Therapy Brochure
Physiotherapy Brochure
People with disability and justice

We know that people with disability are more likely than other members of the community to have life experiences that bring them in to contact with the law. They are more likely to be involved in criminal activity or be victims of crime. It is widely accepted that women with intellectual disability are more vulnerable to sexual assault. In fact, people with intellectual disability are three times more likely to be victims of physical assault, sexual assault or robbery. People with intellectual disability are also more likely to experience discrimination and face barriers to accessing their rights and entitlements through the legal system. This is the case across all areas of life including family and relationships, housing, and money matters.

Support for Justice is a dual-read guide for Victorians with intellectual disability. It is also a fabulous resource for supporters and advocates who work directly with them. It outlines the basics of law and the supports that people with intellectual disability can access to get help when navigating the legal system.

A guide for people with a disability, their support professionals, family carers, friends and advocates

Support for justice cover
valid sqlogo
vic legal sqlogo
youth worx sqlogo
gawith villa sqlogo
Legal Advocates and Good Support

Legal advocates and lawyers can provide high quality support to people with intellectual disability by following some of the techniques in this video.

2018 Support for Justice Forum, Melbourne

Representatives of legal advocacy organisations, disability advocacy organisations, disability specific legal services, Victoria Police, disability academics, and people with disability came together in May 2018 to talk about developing collaborative practices.

Proud Partners and Supporters

ada logo
cddh logo
carrington health logo
dynamic dentistry logo
inclusion melbourne logo grey
nib fondatio logo

Your Dental Health: A guide for people with a disability, their family carers, friends and advocates


Very few oral health resources exist for people with intellectual disability. Your Dental Health: A Guide for People with a Disability, Their Family Carers, Friends and Advocates raises the bar in oral health promotion. It is a guide written for Australians with intellectual disability that outlines how to look after your teeth and gums. It demystifies dental care, introduces people to public and private options, and tells you what to expect during a visit to the dentist.

Your Dental Health

Download a PDF of the comprehensive guide

Your Dental Health

Your Dental Health WA

Download Your Dental Health

Western Australian version

Our submission to the Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability

Inclusion Designlab led the development of a joint submission with ASSCID, Deakin University, the University of Melbourne, ANZASND and AAPD.
Click on the button to read our submission.

Inclusive practice guides for oral health practitioners


Oral Health and Intellectual Disability: A Guide for Dental Practitioners

Endorsed by the Australian Dental Association (ADA) and Australian Society of Special Care in Dentistry (ASSCID), this 16 page guide bridges the dentistry and disability support sectors. It outlines treatment pathways, information about communication and consent, and strategies for achieving better long term oral health outcomes for people with intellectual disability.

Oral health planning forms for dental practitioners and people with intellectual disability

Oral Health Assessment Form

Dentists can use this form to outline dental issues, support needs, treatment, and follow up protocols for the patient. This form can be directly communicated to general practitioners and allied health professionals allowing for a shared understanding of the link between oral health and overall health in the patient’s life.

Home Oral Care Form

Dentists can use this form to outline the ideal home care for the patient. This form is best completed with the input of the patient and any supporters who accompany them to the appointment. The form provides clear, simple directions for supporters so that they can gather helpful information using observation between appointments.

Oral Health and Disability in Children: A Guide for Oral Health Practitioners

Endorsed by the Australasian Academy of Paediatric Dentistry and Australian Society of Special Care in Dentistry (ASSCID), this guide bridges the dentistry and disability support sectors for children. It outlines treatment pathways, information about communication and consent, and strategies for achieving better long term oral health outcomes for children with disability.

Oral health planning forms for dental practitioners and children with disability
Oral Health Assessment Form for Children with Disability

Oral Health Assessment Form for Children

Dentists can use this form to outline dental issues, support needs, treatment, and follow up protocols for the child or young person. This form can be directly communicated to general practitioners and allied health professionals allowing for a shared understanding of the link between oral health and overall health in the patient’s life.

Oral Home Care Plan for Children with Disability

Home Oral Care Form

Dentists can use this form to outline the ideal home care for the child or young person. This form is best completed with the input of the child or young person and any supporters who accompany them to the appointment. The form provides clear, simple directions for supporters so that they can gather helpful information using observation between appointments.

Inclusive practice videos for oral health practitioners


Being Inclusive

A message for dentists by dentists

Dentistry & Disability

A video for all Australian dentists produced in partnership with Centre for Developmental Disability Health Victoria and Monash Health. A guide to ensuring people with intellectual disability receive all the support they need to achieve sustained optimal oral health.

Visiting the dentist


Getting a Dental Checkup

This video tells you what happens at a visit to the dentist.

Types of Dental Equipment

This video is about the tools the dentist uses when they clean your teeth.

The Dental X-Ray Machine

This video is about the dental x-ray machine. (It might sound scary – but it’s actually pretty cool!)

Looking After Your Teeth at Home


How to Brush Your Teeth

How to Floss Your Teeth

Fixing Your Smile

Getting a Filling

Getting Your Teeth Straightened

Inclusion Designlab successfully applied for a 12-month national ILC readiness grant from the NDIA to establish the National Resource Centre. The NRCCOSAM is collaborating with Circles of Support and Microboards providers across Australia to develop a number of useful resources that include:

 • A web accessible portal that hosts information about COSAM services from across Australia
 • A number of publications and training material for people with a disability , families and others interested in COSAM
 • A series of webinars about Circles and Microboards
 • A 1800 number for additional information
Circles of Support Montage

Progressive Delivery:
July 2017 – June 2018

Cosam
Community Inclusion Initiative

Inclusion Designlab was part of the Community Inclusion Initiative coordinated by the National Disability Services.
NDS established the Community Inclusion Initiative to help inform the provision of community participation support under the NDIS. As part of the initiative, 11 service providers from across Australia worked with 46 people with disability to explore community participation from the perspectives of service users and families, service providers, the disability system, mainstream services and the community.

Click here for more information about the initiative

National Disability Services